Tüketici Hakem Heyeti Nedir?

Tüketici Hakem Heyeti Nedir?

Tüketici Hakem Heyeti

Tüketici hakem heyeti, satıcının, tüketiciye ayıplı mal ve hizmet sunması durumunda ya da ayıp olmamakla beraber sunduğu mal ve hizmette bir eksiklik olması durumunda tüketicinin başvuru yapabileceği bir müessesedir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun madde 66’da  “Bakanlık, tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla il merkezlerinde ve yeterlilik şartları yönetmelikle belirlenen ilçe merkezlerinde en az bir tüketici hakem heyeti oluşturmakla görevlidir.” Demektedir.

Tüketici hakem heyetleri kendi arasında İl Tüketici Hakem Heyeti ve İlçe Tüketici Hakem Heyeti olmak üzere ikiye ayrılır. Bu heyet, 1 başkan, 4üye ve 1 raportörden oluşur.

Tüketici Hakem Heyetine Başvuru

Tüketici hakem heyetine başvuruda bulunmak için bazı parasal sınırlar öngörülmüştür. Bu sınırlar her takvim yılı için değişiklikler göstermekte olup 2020 yılına ilişkin parasal sınırlar aşağıdaki gibidir.

  • Değeri 6 bin 920 Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine
  •  Değeri 10 bin 390 Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine
  • Büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise 6 bin 920 Türk Lirası ile 10 bin 390 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunludur.

Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamaz. Tüketici hakem heyetleri kendilerine yapılan başvuruları gereğini yapmak üzere kabul etmek zorundadır.

Başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine yapılabilir. Tüketici hakem heyetinin bulunmadığı yerlerde ise başvuruların nerelere yapılacağı ve bu başvuruların hangi tüketici hakem heyetince karara bağlanacağı yönetmelikle belirlenir.

Tüketici hakem heyetine elden, posta yoluyla veya e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilmektedir. Uyuşmazlık konusunun içeren dilekçe ve bu dilekçe ile ilgili bütün deliller tüketici hakem heyetine verilmelidir.

Tüketici hakem heyetine yapılan başvurular başvuru tarih ve sırasına göre en geç altı ay içinde görüşülür ve karara bağlanır. Yapılan başvurunun niteliği, başvuru konusu, mal veya hizmetin özelliği gibi hususlar dikkate alınarak, karar süresi en fazla altı ay daha uzatılabilir.